Politika zaštite osobnih podataka

OPĆA NAČELA


Holdina d.o.o. Sarajevo ozbiljno shvaća zaštitu vaših osobnih podataka i poduzima sve potrebne tehničke i organizacijske mjere u skladu s najboljom praksom i obvezama koje propisuje Opća uredba o zaštiti podataka (EC 2016/679) – GDPR.

Holdinin informacijski sustav zaštićen je sukladno najboljim praksama i standardima fizičkim rješenjima i aplikacijama vodećih svjetskih proizvođača.
Logičkim i fizičkim pristupom komponentama sustava upravlja se sukladno primjenjivim standardima, a korisnike se redovito obučava i informira o važnosti informacijske sigurnosti i zaštite podataka.

Konkretna svrha i načini obrade vaših osobnih podataka uvelike ovise o vrsti poslovnog odnosa na temelju kojeg prikupljamo vaše podatke. U svojem poslovanju rukovodimo se temeljnim načelima zaštite osobnih podataka, što znači da podatke obrađujemo zakonito, transparentno i pošteno te da je obrada ograničena samo za svrhu za koju su podatci prikupljeni kao i da se obrađuju samo oni podatci koji su nužni za tu svrhu. Vaše osobne podatke čuvamo samo onoliko koliko je potrebno za ostvarenje svrhe obrade, osim u slučaju kada smo određenim propisima vezani dulje pohranjivati osobne podatke, odnosno u slučaju kada to zahtijevaju naši legitimni interesi (primjerice radi postavljanja, ostvarivanja ili zaštite pravnih zahtjeva). Točnost, pouzdanost, povjerljivost i cjelovitost vaših osobnih podataka također su načela kojima se vodimo pri obradi. Pristup vašim osobnim podatcima imaju isključivo ovlaštene osobe Holdine.

Kako bi se ostvarili gore navedeni regulatorni zahtjevi, unutar naše kompanije angažirano je više različitih odjela, čime je osiguran multidisciplinaran pristup očuvanju i zaštiti privatnosti naših kupaca, poslovnih partnera, kandidata za zapošljavanje i drugih osoba čije podatke prikupljamo u svojem poslovanju. Pritom redovito educiramo svoje zaposlenike, a s partnerima koji nam pružaju poslovnu podršku ugovaramo odgovarajuće mjere zaštite.

Ako se ne slažete s Politikom zaštite osobnih podataka u Holdina d.o.o. Sarajevo molimo vas da se ne koristite našom stranicom ili da ne navodite svoje osobne podatke. Svaka promjena Holdinine politike privatnosti bit će objavljena na ovoj mrežnoj stranici.

KLJUČNE INFORMACIJE

Voditelj obrade i Službenik za zaštitu osobnih podataka
Voditelj obrade osobnih podataka jest Holdina d.o.o. Sarajevo ul. Azize Šaćirbegović 4-b, 71000 Sarajevo BiH.
Službenik za zaštitu osobnih podataka u Holdini je Selma Šahinpašić.
Kontakt na koji možete slati svoje upite je: Selma.Sahinpasic@energopetrol.ba
Adresa: Holdina d.o.o. Sarajevo ul. Azize Šaćirbegović 4-b, 71000 Sarajevo BiH.


Svrha obrade i pravna osnova za obradu osobnih podataka
Holdina d.o.o. Sarajevo kao voditelj obrade osobnih podataka, štiti vašu privatnost i obrađuje samo one osobne podatke koji su joj nužni i koji su pribavljeni u sklopu njezinih poslovnih aktivnosti, bilo da su podatci dobiveni od vas, od strane trećih osoba ili javno dostupnih izvora, a radi sljedećeg:

 1. izvršenja ugovornih obveza – kada je obrada nužna za izvršavanje ugovora kojem ste stranka ili za poduzimanje radnji na vaš zahtjev prije sklapanja ugovora

  b. zadovoljenja legitimnih interesa – kada je to nužno, osobne podatke obrađujemo i izvan konkretnog ugovornog odnosa, a radi zadovoljenja svojih legitimnih interesa. Primjerice, takav legitiman interes može biti:
 • vođenje sudskih postupaka i vođenje evidencije o njima
 • otkrivanje počinitelja kaznenih djela i sprečavanje prijevara
 • zaštita osoba i imovine
 • ispunjavanje vaših zahtjeva kako biste nam pomogli da razvijemo, isporučimo i poboljšamo svoje proizvode i usluge ili za naše interne potrebe, kao što su revizija, analiza podataka i istraživanja radi poboljšanja naših proizvoda, usluga i komunikacije s korisnicima
 • odgovaranje na vaše upite i komentare

 1. nužnog poštivanja zakonskih obveza – s obzirom na različite poslovne aktivnosti Holdina d.o.o.Sarajevo mora se obavezno pridržavati mnogobrojnih zakonskih obveza. Primjerice, dužni smo postupati u skladu sa Zakonom o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma itd.

  d. obrade osobnih podataka u posebnu svrhu ili više posebnih svrha opisanih izjavom, isključivo nakon što zaprimimo vašu izjavu za obradu osobnih podataka u pojedinu svrhu. Vaša izjava u skladu je s relevantnim odredbama Uredbe, neuvjetovana je i dana slobodno. Pritom također zadržavate pravo da opozovete svoju izjavu u svakom trenutku.


Ako ćemo vaše osobne podatke obrađivati u svrhe koje nisu ovdje opisane ili izvan svrhe za koju ste dali izjavu, prije takve obrade pružit ćemo vam informacije o toj drugoj svrsi i sve druge relevantne informacije o obradi.

Koje osobne podatke prikupljamo i kako do njih dolazimo?
Ponajprije obrađujemo one osobne podatke koje prikupimo tijekom poslovnog odnosa, kao što su ime, prezime, JIB, adresa, registarska oznaka vozila i sl. No, ako je to neophodno za izvršenje naših poslovnih aktivnosti i nevezano za konkretan ugovorni ili poslovni odnos, podatke prikupljamo iz javnih izvora (Sudski registar i sl.) ili su nam legitimno priopćeni od strane ostalih društava INA Grupe, drugih ugovornih partnera ili trećih osoba.

Jeste li obvezni dostaviti nam osobne podatke?
Niste obvezni. No imajte na umu da u pojedinim slučajevima uskrate davanja traženih podataka Holdina d.o.o. Sarajevo neće moći s vama zaključiti ugovorni odnos odnosno ispunjavati svoje zakonske i ugovorne obveze. Primjerice, bez vaše identifikacije nećemo moći ispuniti vašu narudžbu za koji mjerodavni zakon traži jasnu identifikaciju kupca.

Razdoblje u kojem će podatci biti pohranjeni
Holdina d.o.o. Sarajevo vaše će osobne podatke čuvati samo onoliko koliko je potrebno kako bi se izvršila njezina ugovorna ili zakonska obveza ili legitimni interes, osim u slučaju obrade osobnih podataka na temelju izjave, kada u trenutku povlačenja vaše izjave prestaje obrada. Izjavu možete povući u svakom trenutku slanjem zahtjeva:
- na adresu Službenika za zaštitu osobnih podataka.
Napominjemo da povlačenje izjave ne utječe na zakonitost obrade temeljene na izjavi prije njezina povlačenja.
Ako vaši osobni podatci više neće biti potrebni za ispunjenje gore navedene svrhe, bit će uništeni, osim kada je daljnje čuvanje propisano zakonom.
Primjerice, podatci o korisnicima Holdina d.o.o. Sarajevo kartice čuvaju se za vrijeme trajanja ugovora o korištenju Holdina d.o.o. Sarajevo karticom, odnosno nakon okončanja ugovora onoliko dugo koliko je potrebno da se riješe eventualna otvorena potraživanja ugovornih strana ili sl.

Tko je primatelj vaših osobnih podataka?
Holdina d.o.o. Sarajevo obvezuje se čuvati vaše osobne podatke i neće ih priopćavati odnosno učiniti dostupnima trećim osobama bez vašeg posebnog odobrenja, osim:

 • pružateljima usluge koje angažiramo kao izvršitelje obrade za poslove koji su povezani s izvršavanjem ugovora u kojem ste stranka (primjerice računovodstveni servis, društvo TRS d. o. o.)
 • nadležnim tijelima u svrhu obavljanja poslova iz njihove nadležnosti (primjerice Porezna uprava, MUP)
 • kada su ti podatci potrebni sudu ili nadležnom tužilaštvu, odnosno drugim tijelima u jednakovrijednim pravnim postupcima
 • kada je Holdina d.o.o. Sarajevo zakonski dužna dostavljati te podatke.


Koja su vaša prava povezana s obradom osobnih podataka?
Ovisno o pravnoj osnovi obrade vaša prava mogu biti sljedeća:

 • zatražiti pristup osobnim podatcima koji se odnose na vas, odnosno imate pravo na informaciju o opsegu prikupljenih podataka, svrsi obrade, kategoriji osobnih podataka koji se obrađuju, primateljima kojima se podatci dostavljaju i razdoblju pohrane
 • zatražiti ispravak netočnih, odnosno dopunu nepotpunih osobnih podataka te smo u tom slučaju dužni postupiti u skladu s vašim zahtjevom bez nepotrebnog odgađanja
 • uložiti prigovor na obradu osobnih podataka u slučaju obrade na temelju legitimnih interesa Holdina d.o.o.Sarajevo ili u slučaju obrade radi izravnog marketinga
 • tražiti brisanje podataka kad je svrha obrade ispunjena, kada povučete izjavu kao jedinu osnovu obrade, kad vaš interes zaštite privatnosti preteže nad legitimnim interesom Holdina d.o.o.Sarajevo za obradu, kad prigovorite obradi za svrhu izravnog marketinga, kad je to potrebno radi poštivanja zakonskih obveza kojima podliježe Holdina d.o.o.Sarajevo te u slučaju eventualne nezakonite obrade. Pravo na brisanje nije apsolutno pravo i ne primjenjuje se primjerice u slučajevima kad je obrada nužna radi ostvarivanja prava na slobodu informiranja i izražavanja, radi poštivanja zakonskih obveza kojim podliježe Holdina d.o.o.Sarajevo, radi postavljanja, ostvarivanja ili obrane pravnih zahtjeva i slično
 • ograničiti obradu podataka, primjerice kada osporavate točnost podataka, sve dok ne provjerimo njihovu točnost
 • prenijeti podatke drugom voditelju obrade ako se obrada temelji na izjavi ili izvršenju ugovora u kojem ste stranka, odnosno ako se obrada provodi automatizirano i ako je to tehnički izvedivo
 • podnijeti prigovor Agenciji za zaštitu osobnih podataka.


Traženje pristupa osobnim podatcima koji se odnose na vas ili traženje ispravka vaših osobnih podataka
Ako želite pristup svojim osobnim podatcima ili smatrate da je došlo do nepravilnosti u obradi osobnih podataka, molimo vas da se obratite Službeniku za zaštitu osobnih podataka.

Ulaganje prigovora na obradu osobnih podataka
Ako smatrate da Holdina d.o.o. Sarajevo nema zakonsku osnovu obrađivati vaše osobne podatke, u svakom trenutku možete uložiti prigovor Službeniku za zaštitu osobnih podataka.
U tom slučaju nećemo više obrađivati vaše osobne podatke niti ćemo vam moći pružati svoje usluge i biti s vama u poslovnom odnosu.